Zijn uw facturen correct opgesteld?

30/4/2013
Zijn uw facturen correct opgesteld? Het opstellen van een correcte factuur voorkomt dat u als dienstverrichter of leverancier een boete krijgt en dat uw klant de aangerekende BTW niet zou kunnen terugvorderen. Het is dan ook van belang dat de facturen inhoudelijk correct zijn.Sinds 1 januari 2013 zijn de facturerings-vermeldingen aangepast aan de Europese Factureringsrichtlijn. In de vorige nieuwsbrief hebben we deze wijzigingen reeds toegelicht. 

We vatten nog even samen wat er op de factuur dient opgenomen te worden om wettelijk in orde te zijn.

 1. Factuurop de factuur moet het woord ‘factuur’ effectief vermeld worden;
 2. Factuurdatumde datum van uitreiking van de factuur;
 3. Volgnummeriedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;
 4. Identiteit leverancier / dienstverrichter: naam, rechtsvorm (art. 78 W.Venn.: BVBA, NV, CVOA, CVBA, Comm.VA), adres en btw-identificatienummer;
 5. Identiteit afnemer: naam en adres (btw-identificatienummer indien medecontractant);
 6. Datum belastbaar feit: de datum wanneer de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of de datum van ontvangst van (een deel van) de prijs;
 7. Aard van de uitgevoerde handeling: benaming van de goederen / diensten, hoeveelheid, eenheidsprijs;
 8. Maatstaf van heffing: per tarief het bedrag exclusief btw, dit is het bedrag waarop de btw wordt berekend;
 9. Tarieven btw: percentage: 6%, 12% of 21%;
 10. Verschuldigde btw: het bedrag van de verschuldigde BTW in euro;
 11. Totaalbedrag: de som van de maatstaf van heffing en de verschuldigde btw;
 12. Btw verlegd: deze mededeling wordt vermeld indien de btw verschuldigd is door de medecontractant (werken in onroerende staat, intracommunautaire diensten …);
 13. Factuur uitgereikt door afnemer: deze mededeling wordt vermeld indien de medecontractant zelf de factuur uitreikt in naam en voor rekening van de leverancier;
 14. Verwijzing naar eerdere stukken: indien er reeds een voorschotfactuur of een gedeeltelijke factuur werd uitgereikt, dan moet dit vermeld worden op de recentste factuur;
 15. Duplicaat: indien verschillende exemplaren van een factuur worden uitgereikt, moet de leverancier / dienstverrichter duidelijk de vermelding ‘duplicaat’ aanbrengen;
 16. Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de vernietigde of verloren gegane originele factuur: BTW aanschrijving 10/1974, dagtekening en handtekening: indien de klant de oorspronkelijke factuur door toeval of overmacht verloren heeft of indien de factuur vernietigd is, dan moet voorgaande mededeling op de factuur vermeld worden;
 17. Bijzondere regeling - X: als een bijzondere regeling voor reisbureaus, gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen van verzamelingen of antiquiteiten wordt gehanteerd, moet deze vermelding op de factuur komen bv. ‘Bijzondere regeling – reisbureaus’
 18. Algemene voorwaarden: dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden die de contracterende partijen moeten aanvaarden. In dit deel wordt eventueel een betalingstermijn opgenomen. 


Het uitreiken van creditnota's vereist eveneens een specifieke vermelding.

Een creditnota wordt uitgereikt indien in de oorspronkelijke factuur een fout is opgetreden. De creditnota vermeldt dezelfde verplichtingen zoals hierboven besproken voor de factuur. Uiteraard dient nu het woord ‘Creditnota’ vermeld te worden in plaats van het woord ‘Factuur’. 

Op de creditnota dient ook de volgende vermelding te worden opgenomen: ‘btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht’ (art. 4 §1 3° KB nr. 4). Er moet eveneens verwezen worden naar de oorspronkelijk factuur en de factuurdatum.
Terug

Home

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.

PUIK WERK VAN POLITIEZONE VLAS 16/2/2019

chapeau en blij dat de ANPR-camera’s nog duidleijk op de agenda staan. Schitterend werk #pzvlas ! Dader van diefstal airsoft-wapens geïdentificeerd en opgepakt Afgelopen weekend kon de politiezone Vlas de dader van een diefstal van airsoft-wapens oppakken. De diefstal vond begin januari 2019 plaats bij de firma Airsoft Experience, gelegen op het bedrijventerrein in Kuurne.