Statuten

TITEL I. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Art.1. - De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: “Bedrijvenpark Kortrijk-Noord”, evenwaardig afgekort tot: "BPKN".
Art.2. - De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Marktplein 9, 8520 Kuurne, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.
Art.3. - § 1. De vereniging heeft tot doel meerwaarde te creëren door samenwerking tussen de bedrijven te promoten.
§ 2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.
§ 3. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.
Art.4. - De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. – LIDMAATSCHAP

Art.5. - Het aantal leden is onbeperkt maar moet op zijn minst één meer bedragen dan het aantal bestuurders, met een minimum van drie.
Art.6. - Om deel uit te maken van de vereniging dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:
a) het lidgeld jaarlijks betalen;
b) zijn uitbating hebben in volgend gebied : Kuurne : Kleine Ringlaan, Ringlaan , Brugsesteenweg R8 tot St-Katriensteenweg, St-Katriensteenweg tot overweg, Vijverhoek, Heirweg, Industrielaan, Noordlaan, Pieter Verhaeghestraat tot overweg, Ter Ferrants, Mortierhoek
Kortrijk : Ringlaan, Brugsesteenweg R8 tot inrit Ring Shopping, Industrielaan, Noordlaan, Izegemsestraat  tussen overweg en Ringlaan, Groenestraat, Wittestraat, Vier Linden
c) de statuten van de vereniging aanvaarden;
Nieuwe leden, ook uit aangrenzend gebied, worden aanvaard met toestemming van de Raad van Bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts geschieden in de vormen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.
Art.7. - Het lidgeld wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Leden die nalaten het lidgeld te betalen worden van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn.
De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
Art.8. - Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde, of overlijden.
leder lid kan zijn ontslag indienen door middel van een schrijven aan de voorzitter. Het ontslag gaat in op het ogenblik van de verzendingsdatum en zal in een register van de leden worden ingeschreven. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen echter geen aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk bezit van de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van het lidgeld, zelfs niet gedeeltelijk.
AlIe beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de Raad van Bestuur ingeschreven in het register van de leden, dat op de zetel van de vzw wordt gehouden, binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

TITEL III. - ALGEMENE VERGADERING

Art.9. - De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Ieder lid beschikt over één stem. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk zijn. Niemand mag over meer dan één volmacht beschikken.
Art.10. - De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1°  de wijziging van de statuten;
2°  de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3°  de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de aanduiding van de vereffenaars, het bepalen van hun bevoegdheid en de wijze van vereffening;
8° de uitsluiting van een lid;
9° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
10° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Art.11. - § 1. In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt tenminste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begrotingen voor het lopende jaar.
§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste één vijfde van de leden van de vereniging.
§ 3. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders per gewone brief, e-mail of fax tenminste acht dagen op voorhand. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda. Alle stemgerechtigde leden moeten opgeroepen worden.
§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een lid daartoe bij meerderheid verkozen onder de aanwezigen.
De voorzitter duidt een verslaggever aan.
De gewone algemene vergadering kan geldig beslissen indien een eenvoudige meerderheid van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd.
Indien er niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.
Dezelfde regels gelden voor een bijzondere algemene vergadering.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.
Voor de buitengewone algemene vergadering wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
§ 5. De algemene vergadering kan enkel geldig besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
Op schriftelijk verzoek van minstens één twintigste van de leden kunnen bijkomende punten aan de agenda worden toegevoegd op voorwaarde dat deze ten laatste acht dagen voor de datum van de algemene vergadering toekomen bij de voorzitter van de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.
§ 6. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat aan alle leden wordt bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende algemene vergadering.  Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Voor eensluidend verklaarde afschriften van het verslag of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en worden na schriftelijk verzoek aan elke belanghebbende overgemaakt.

TITEL IV. - RAAD VAN BESTUUR

Art.12. - § 1. De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie leden benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar.
§ 2. De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoIdigd, zij kunnen eventueel een vergoeding van hun kosten bekomen mits voorafgaandelijke goedkeuring van de uitgave door de Raad van Bestuur.
§ 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men een gemandateerde vertegenwoordiger van een lid van de vereniging zijn. Er kunnen echter ook maximum drie onafhankelijke bestuurders – d.w.z. bestuurders die geen gemandateerde zijn van een lid van de vereniging - deel uitmaken van de raad van bestuur.
§ 4. De bestuurders worden verkozen voor de duur van vier jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar.
Indien een bestuursmandaat voortijdig eindigt kan door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder worden voorzien voor de resterende duur van het mandaat.
Indien, om welke reden ook, het aantal bestuurders tot minder dan drie is gedaald, zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen om te voorzien in de aanstelling van nieuwe bestuurders. Zolang zij dit hebben nagelaten, oefenen zij zelf de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.
Uittredende bestuurders, ingevolge einde mandaat, blijven ook na het verstrijken van hun mandaat in dienst, tot in hun vervanging is voorzien.
§ 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan.
Art.13. - § 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels-, verzekerings- en bankverrichtingen en van het opheffen van hypotheken.
§ 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
§ 3. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en geldig te verbinden is nodig en volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, zonder dat dezen daarvoor enige bijzondere machtiging of beraadslaging moeten voorleggen.
§ 4. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze bestuurders treden ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college op. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.
§ 5. De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid een deel van haar bevoegdheden delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders en deze dienovereenkomstig benoemen als persoon gemachtigd de vereniging te vertegenwoordigen.
De machtiging betreft nader door de raad van bestuur omschreven handelingen en mag volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De machtiging kan te allen tijde herroepen worden of neemt automatisch een einde op het ogenblik dat de gemandateerde de hoedanigheid verliest die de opname als gemandateerde rechtvaardigde, of overlijdt. De gemandateerden oefenen hun bevoegdheden ofwel alleen ofwel gezamenlijk uit.
§ 6. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.
Art.14. - § 1. De raad van bestuur dient minstens tweemaal per jaar geldig te vergaderen.
§ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, per gewone brief, e-mail of fax tenminste acht dagen op voorhand.
De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering en bevat de agenda.
Het bijeenroepen van de raad is verplicht na schriftelijk verzoek van minstens één derde van de bestuurders.
§ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk zijn en mag in voorkomend geval steminstructies bevatten. Niemand mag over meer dan twee volmachten beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een lid daartoe bij meerderheid verkozen onder de aanwezigen.
§ 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat aan de bestuurders wordt bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering. Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Aan het verslag worden de volmachten gehecht.
Voor eensluidend verklaarde afschriften van het verslag of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en worden na schriftelijk verzoek aan elke belanghebbende overgemaakt.

TITEL V. - TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS

Art.15 - Zodra de vzw de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 van de V&S-wet overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

TITEL VI. – BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Art.16. - § 1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
§ 2. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het afgelopen boekjaar en maakt de begroting op voor het lopende boekjaar.  Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

TITEL VII. – ONTBINDING EN VEREFFENING

Art.17. – De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.  Zelfs in het geval er maar twee leden meer zijn, beschikt de vereniging over een regularisatietijd van drie maanden.
Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de V&S-wet. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig artikel 19 en 22 van de V&S-wet.
Art.18. - Na ontbinding van de vereniging, welke ook de oorzaak is, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, maar dient in ieder geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend.

TITEL VIII. – ALGEMENE BEPALINGEN

Art.19. - Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de V&S-wet van toepassing.
II. Benoeming van de raad van bestuur
Met ingang van 22 augustus 2011 heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
benoemd, zodat de raad van bestuur vanaf heden, (voor een periode van zes jaar), is samengesteld als volgt:
Deze hebben onder elkaar aangesteld als:
Voorzitter: Kurt Ghekiere, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Rijksweg 17, °26/02/1967 te Waregem
Eerste Ondervoorzitter: Elke Feys, wonende te 8530 Harelbeke, Stedestraat 8, °21/08/1978 te Kortrijk
Tweede Ondervoorzitter: Jean-Pierre Tanghe, wonende te 8501 Heule, René Declercqlaan 16, °22/06/1951 te Kortrijk
Secretaris: James Heylen, wonende te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 59/21, °20/08/1956 te Brugge
Schatbewaarder: Francis Coelembier, wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Begonialaan 39, °23/09/1964 te Kortrijk
III. Aanstelling van het dagelijks bestuur
De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwd aan:
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Zij zijn ieder afzonderlijk gemachtigd om door hun handtekening in de zaken van het dagelijks bestuur de vereniging te verbinden.

Statuten

Event Manager | Maître d’hotel 6/3/2019

Fruy is een kwalitatieve belevings-cateraar met net dat ietsje meer. Wij verzorgen kwalitatieve evenementen vanaf 40 tot 2000 personen. Fruy bestaat uit een jong en sterk team dat verder blijft groeien en ontwikkelen. Onze bedrijfswaarden – Passie, Creativiteit, Excellent en Ondernemend – staan hierbij centraal. Passen deze woorden bij jou? Heb jij de nodige culinaire ervaring of interesse? Zie je het zitten om mee te ondernemen en kun je goed zelfstandig werken? Wij zoeken een Event manager | Maître d’hotel

SUCCESVOLLE NOONWALK@BOUWMATERIALEN VERHELST 16/2/2019

Op 13 december 2018 hebben een 90-tal ‘noonwalkers’ een bezoek gebracht aan de nieuwe toonzaal van Bouwmaterialen Verhelst, Ringlaan 26b te Kuurne.